פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מתאריך 22/6/17

ועד מקומי • 3/7/2017 כניסות

הנדון: פרוטוקול ישיבת וועד מקומי מתאריך 22/6/2017
נוכחים: דליה בז'ז'ינסקי, ניר כהן, יואב רמתי, מיכה גבאי, אמנון ברזין
ועדת ביקורת: זוהר בילנסקי (בחלק מהישיבה), איציק יושקוביץ (בחלק מהישיבה)
מוזמנים: שבתאי בז'ז'ינסקי, האדריכל אודירז מטעמה של א.ב.א הוד נדל"ן - משפחת בזזינסקי.
על סדר היום:
1. אושר הפרוטוקול של ישיבת הוועד מתאריך 26/4/2017 לאחר שהופץ קודם לכן במייל.
2. בקשת א.ב.א הוד נדל"ן ("החברה") (הזימון לישיבה בעקבות פנייה של גל בז'יז'ינסקי מתאריך 4/6/2017, ובקשתה שהפגישה תתקיים החל מה 20/6/2017):
א. שבתאי בזזינסקי הודיע כי הוא אחד השותפים במבנה התעשייה שבמושב והוא לצורך העניין מייצג את בעלי המיזם, ואת החברה.
ב. החברה מבקשת כי המושב יאשר את בקשתה להגדיל ולהרחיב את זכויות הבנייה במגרש.
ג. לדברי שבתאי התיק שהיה בוועדה בנוגע למגרש אבד, והם כרגע בונים את התיק מחדש בעזרת האדריכל.
ד. עיקרי הבקשה:
1) שטח המגרש כ 7,500 מ"ר.
2) השטח הבנוי כיום כ 2,400 מ"ר, שמשמשים בפועל לאחסנה ומשרדים.
3) בקשת החברה מהוועדה הינה להגדיל את השטח הבנוי ל 9,000 מ"ר, שייעודם – תעשייה קלה, מסחר, ומשרדים.
ה. שבתאי ביקש שהוועד יאשר את הבקשה תוך כשבוע בשל מסגרת זמנים לוחצת,.
ו. לדברי שבתאי, הבקשה שלהם הוגשה לוועדה המקומית בינואר 2017. הועלתה השאלה מדוע הפנייה למושב מתבצעת רק עכשיו, במקביל לבקשה מהמושב לאשר את הבקשה תוך ימים.
ז. לשאלת השתתפותה של דליה בזיזינסקי בדיון – הוועד אישר את השתתפותה מאחר וזהו דיון ראשוני בו הוצג הנושא.
ח. החברה השאירה טופס קשיח של עיקרי הבקשה והתכנית, והתחייבה לשלוח קבצים תואמים במייל לחברי הועד. (עד כה טרם בוצע).
ט. החלטות:
1) הוועד המקומי ציין כי יש להעביר חלק מההחלטה בעניין לוועד האגודה, כבעל הזכויות ברוב הקרקע במושב. בין היתר תיבדק הסוגיה על ידי וועד האגודה באם זכויות הבנייה העתידיות של חברי האגודה עלולות להיפגע כתוצאה מהרחבת זכויות הבנייה של החברה, במידה ויורחבו.
2) בציר נפרד, יתבצע תהליך של דיון ציבורי בהובלת הוועד המקומי לבחינת המשמעויות והשפעת מיזם בהיקף משמעותי כל כך, על אורח החיים במושב,.
3) התהליך לא ניתן להשלמה תוך ימים כפי שביקש שבתאי, אלא יימשך כנדרש לביצוע התהליך באופן נכון.
4) החברה תבקש באופן מיידי ארכה בוועדה המקומית לבקשתה, באחריות האדריכל ושבתאי בזיזינסקי.
5) הוועד מצידו יוודא מול הוועדה המקומית שאכן העניין נדחה, ויבקש את כל הנתונים וההבהרות הרלוונטיים.

3. המשך לנושאים שהועלו בישיבה במועצה בראשות ציון יצחק סגן ראש המועצה וחברי הנהלת המועצה בהיעדרו של ראש המועצה:
א. פרוטוקול הישיבה:
1) פרוטוקול הישיבה שנערך ע"י המועצה טרם הופץ למרות שעברו כחודשיים מאז אותה הישיבה (הפרוטוקול הופץ מספר ימים לאחר הישיבה)..
ב. רחוב הדקל (ריכוז הפרויקט ע"י מיכה גבאי):
1) מנהל החכ"ל חוף אשקלון דיווח כי מעבר לאומדן ראשוני, תכנון לרמה של יציאה לפרויקט ידרוש תקציב מיוחד של עשרות אלפי שקלים, והוא ממתין לאישור תקציבי מהמועצה.
2) ייתכן שהתקציב ייגרע מאותם 400,000 ₪ המיועדים לפרוייקט מטעם המועצה.
3) הוועד המקומי לא מתנגד לכך כמובן, ומעוניין שהפרויקט יתחיל לנוע.
4) החלטת הוועד להקצות לתכנון הפרויקט סכום של 20,000 ₪, עקרונית עדיין בתוקף. יחד עם זאת:
א) מתברר שהסכום אפילו אינו קרוב להצעות ואומדנים שנבדקו לתכנון.
ב) הוועד מעוניין שהתקצוב הראשוני לפרויקט יחל מאותו סכום "צבוע" שהמועצה הצהירה עליו.
ג) הסכום של 20,000 ₪ הנ"ל יוכוון בהמשך הפרויקט ועפ"י הצורך.
ג. בריכות החמצון:
1) הביוב ממשיך לזרום ולגלוש לעיתים מעבר לסף בריכות הביוב.
2) המועצה באמצעות מחלקת תברואה וראש המועצה באופן אישי מטפלים בנושא באופן רציף.
3) מטרת הטיפול:
א) לטווח הארוך – הזרמת המים למערכת באיזור משען/ברכיה.
ב) לטווח המיידי – הזרמת המים והמטרתם לחורשת קק"ל שמעבר לכביש.
4. רעיון להעברת ניהול גני הילדים הפרטיים (טרום מערכת חינוך חובה) לעמותת "קהילה".
א. הוצג באופן ראשוני הרעיון הנבחן להעברת ניהול הגנים הפרטיים לניהול העמותה.
ב. עיקרי הנתונים:
1) עמותה רשומה מטעם הקיבוץ העירוני בבית שמש, שמנהלת מספר עשרות גנים פרטיים במשך שנים, כולל בבסיסי חיל האויר.
2) העמותה מתמחה בהעברת אישור המסגרות לידי משרד התמ"ת, מסגרת המאפשרת מתן הנחות להורים עפ"י מבחני הכנסה.
3) העמודה התמקצעה בניהול מסגרות כאלו ומאגדת משאבים מתוך מערך הניהול שלה לטובת כל גן.
4) אמנון ונועה שיק נפגשו עם מנהלי העמותה בשבועות האחרונים.
5) במידה והניהול יועבר אליהם, העלות הקיימת להורים לא תעלה, אולי תרד אם יוגדרו הגנים בתמ"ת.
6) יולנד והצוות ממשיכים לנהל בפועל.
7) סיכום:
א) העניין ייבחן לעומק בעזרת דליה בזזינסקי שתציג בישיבה הבאה את המשמעויות.
ב) כלל ההורים הרלוונטיים יוזמנו להצגה מפורטת יותר של הרעיון ויוכלו ויתבקשו להביע את התייחסותם והערותיהם לעניין.
ג) ההחלטה הסופית תתקבל ע"י הוועד, שאחראי כיום על הניהול.
ד) בכל מקרה, ההחלטה הפיכה בכל שלב של התהליך גם לגבי העמותה וגם לגבי התמ"ת.
5. "שביל האור"
א. לאחר שנים של קיפאון , שילוב ילדי המושב בפרויקט יצא לדרך בהובלת ניר כהן לילדי שנת הבר מצווה.
ב. נערכו פגישות שכללו הדרכה ע"י מדריך מוסמך.
ג. בתאריכים 14/06/2017 ו 23/6/2017, יצאה הפעילות הראשונה לדרך בהכשרת בוסתן הצמוד לחוליקאת מדרום. בהובלה מטעם המועצה של בוסתן פרג'ון ומדריך בשם ילון.
ד. וועד המושב ממליץ גם לשנים הבאות לקיים פעילות דומה בהשתתפות המועצה

6. הנהלת חשבונות של המושב.
א. ניר הציג את עיקרי ההסכמות שהושגו מול משרדה של לריסה:
1) הנחה שנתית במחיר של 2000-3000 ₪.
2) קיבוע ההסכם ל 4שנים עם נקודות יציאה הדדיות.
3) התחיבות חוזית של לריסה לא לעלות את המחיר ב 4 שנים הקרובות ולאחר מכן הצמדה למדד המחירים לצרכן
ב. ההסכם ייכתב ויופץ לחברי הוועד, ולאחר אישורו הסופי יאושר.
7. פינות מחזור-
א. ניר הציג את השינויים שמבוצעים בפינת המחזור
1) הוספה קרטוניה חדשה
2) הוסף שילוט בכול פינות המחזור
3) בוצע פינוי מסיבי של הפסולת הגושית
ב. הוצג לחברי הועד מכתב פניה והסבר לחברי המושב בנושא פינות המחזור. המכתב אושר להפצה במושב
8. שליטה ובקרה – מיכה גבאי:
א. מיכה ציין כי מערכת מצלמות עם מרכזת וזיכרון (מפרט יוצג בנפרד) באזור פינת המחזור עולה כ 4,200 ₪.
ב. העניין יוצג בפירוט בצוות עבודה וההחלטה הסופית תועבר לוועד לאישור