ועדת ביקורת, פרוטוקול

צביקה בר • 15/6/2017 כניסות

פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת- 14.6.17
נוכחים- אדי מנדלסון, צבי בר. נעדר- עזרא כהן.

סדר יום:
א. אישור תקציב ועדת ביקורת.
ב. תרומה לבית הכנסת.
ג. מיזם סולרי.
ד. שונות.

החלטות:
א. הוחלט להזכיר לועד האגודה לכנס אסיפה כללית על מנת לאשר את תקציב ועדת ביקורת על סך 10.000 ₪.
ב. תרומה לבית הכנסת- הובהר לועדת הביקורת שזאת אינה תרומה אלא השתתפות בתשתיות.
ג. חוזה סולרי- ועדת ביקורת מבקשת את הסכם השכר של עו"ד חיימסון לעניין הסכם זה, על מנת לבודקו.
ד. שונות- בהתאם לנוהג של ועד האגודה, שקיפות, פרוטוקול ועדת הביקורת יפורסם במייל כוכב באופן קבוע.
ההחלטות התקבלו פה אחד.

רשם
צבי בר- יו"ר
העתק- תיק ועדת ביקורת
ועד האגודה.
מייל כוכב.