מכתב בנושא הביוב

איתן הורביץ • 27/5/2017 כניסות

לכבוד:
דני גרינוולד
מנהל אגף סיוע
רשות המים
א.נ שלום רב,
הנדון: הזרמת קולחים מט"ש כוכב מיכאל
במושב כוכב מיכאל מערכת ביוב גרביטציונית, קיים מתקן טיפול אקסטנסיבי באיכות 40/30
(BOD/TSS . (עד כה הקולחים הועברו ע"י משאבות קיימות למאגר מיש"א של אגודת המים
האזורית ושימשו להשקיה.
לאחרונה, נאסר על המועצה להעביר את הקולחים במוצא מהמט"ש למאגר האזורי , בשל דרישת
משרד הבריאות לשדרג את איכות המים לאיכות שלישונית.
לפני כשנה נערכנו בתכנית שקיבלה את אישור משרד הבריאות להעביר את מי הקולחין של
המט"ש בכוכב אל המערכת האזורית של המועצה האזורית שפיר – יואב דרך קיבוץ שדה יואב,
לקראת סיום התכנון התברר שעל קיבוץ שדה יואב חלה חובה להתקין מערכת משאבות משודרגת
ללא קשר עם הסכמת המועצה האזורית יואב להתחבר.
משהתברר שאנו עשויים להימצא במצב שבו נניח את הקו מכוכב לשדה יואב ולבסוף לא נוכל
להפעילו , המועצה החליטה מיד לקדם תכנית חלופית ולהזרים את מי הקולחין של כוכב מיכאל
אל הקו הראשי של המועצה ומשם למט"ש אשקלון.
תכנית זו הועברה ב 17.5.8 למנהלת הביוב ואנו מצפים לאישורה בהקדם. להערכתנו בין שישה
לשמונה חודשים זהו המועד שנסיים להניח את הקו.
ועד אז מושב כוכב מייצר כל יום כ-200 קוב, בשל העובדה כאמור שלא ניתן להזרימם למאגר
מיש"א אנו מבקשים אישור זמני, בהתאם לכמות שצוינה, להזרים את המים אל חורשת קק"ל
הנמצאת במרחק של כ-500 מטר מהמט"ש , מים אלה יפוזרו באמצעות "ממטרת תותח" בתוך
יער קק"ל , נדאג להזיז מדי יום הממטרות על מנת למנוע השקיה בנקודה אחת.
כמו כן נסב את תשומת הלב כי עצם הפיזור של המים באמצעות ממטרה יש בהם כדי לטייב
איכות המים מאשר הזרמה על פני השטח.
נציין כי קיים אישור עקרוני מהקק"ל לפעולה זו המותנית בהסכמה של משרד הבריאות.
על כן אבקש את אישורך לביצוע פעילות זו.
* מצורפות בזאת תוצאת בדיקת המים האחרונה ומפת האזור.
בברכה,
מרלין סבן
מ"מ מנהלת אגף איכות הסביבה